มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557 เรื่อง การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษษความสงบแห่งชาติครั้งที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติครั้งที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด