ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์
วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
ประกาศกำหนดมาตรการงดใช้โฟมบรรจุอาหารและวัสดุที่ทำจากพลาสติกโฟมภายในพื้นที่สำนักงาน อบต.
วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริต และการบริหารท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล
วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด