ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | 10 |
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” (12/08/2562)
โครงการธรรมสัญจร ประจำปี 2562 ณ วัดพนาลัย (08/08/2562)
โครงการธรรมสัญจร ประจำปี 2562 ณ วัดจอมคีรี (29/07/2562)
จิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28/07/2562)
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ยาว (26/07/2562)
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม (26/07/2562)
โครงการธนาคารขยะ Clean Bank (25/07/2562)
โครงการธรรมสัญจร ณ วัดห้วยขม (24/07/2562)
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2562 (20/07/2562)
โครงการสร้างเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรค (15/07/2562)