ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 9 | 10 |
โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปี 2563 (20/02/2563)
โครงการส่งเสริมการจัดขยะอย่างถูกสุขลักษณะ (11/02/2563)
กีฬาแม่ยาวเกมส์ ประจำปี 2563 (01/02/2563)
ประชุมสภา สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 (01/02/2563)
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (12/12/2562)
ศึกษาดูงานการเลี้ยงผึ้งโก๋น ณ ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ (30/08/2562)
รับประกาศนียบัตรมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (29/08/2562)
โครงการกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว (28/08/2562)
โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน (23/08/2562)
โครงการธรรมสัญจร ประจำปี 2562 ณ วัดสันป่ายาง (15/08/2562)