ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและจัดเก็บฐานข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 (23/06/2563)
โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า (16/06/2563)
รณรงค์แนวทางการป้องกันโรคไข้เลือดออกและการบริหารจัดการขยะ (07/06/2563)
โครงการธนาคารขยะ Clean Bank (29/05/2563)
ลงพื้นที่ออกตรวจ ให้คำแนะนำ/ข้อปฏิบัติ แก่ผู้ประกอบการเจ้าของตลาดสด (27/05/2563)
ทต.แม่ยาว แจกหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลแม่ยาว (14/05/2563)
ทต.แม่ยาว มอบกระเบื้องให้แก่ผู้ประสบภัย (12/05/2563)
อบรมให้ความรู้และคำแนะนำการปฏิบัติตัวแก่ผู้รับจ้างรถเกี่ยวข้าว ในการป้องกันโรคโควิด-19 (08/05/2563)
มอบกระเบื้องให้แก่ผู้ประสบภัย (07/05/2563)
จิตอาสาขุดลอกร่องระบายน้ำ บริเวณบ้านดงเจริญ-ป้อมดอยยาว (30/04/2563)