ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชร.ถ.134-13 สายทางบ้านเวียงสา ตำบลสันกลาง - บ้านธารทอง ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชร.ถ.134-12 บ้านเวียงสา หมู่ที่ 18 ตำบลสันกลาง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,285 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 13,710 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.134-01 สายแยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านลีซอ หมู่ที่ 3,18 และ 12 ตำบลสันกลาง จำนวน 4 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชร.ถ.134-02 บ้านสันผักฮี้ - บ้านแม่คาวหลวง หมู่ที่ 7 ตำบลสันกลาง จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.134-01 สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านลีซอ หมู่ที่ 3 , 18 และ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทาง ชร.ถ.134-02 บ้านสันผักฮี้ - บ้านแม่คาวหลวง หมู่ที่ 7 ตำบลสันกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.134-01 สายแยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านลีซอ หมู่ที่ 3,18 และ 12 ตำบลสันกลาง จำนวน 4 ช่วง กว้าง 6 เมตร ยาวรวม 4,155 เมตร วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชร.ถ.134-02 บ้านสันผักฮี้ - บ้านแม่คาวหลวง หมู่ที่ 7 ตำบลสันกลาง ฃ่วงที่ 1 กม. 1+815 ถึง 2+757 และช่วงที่ กม. 2+917 ถึง 3+215 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,240 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(สายแยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านลีซอ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด