ประกาศประกวดราคา สอบราคา
การจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านนาวีหมู่ที่ 7 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเหล่าหมู่ 14 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอฟลาสติคคอนกรีตบ้านนาวีหมู่ที่ 6,7,15 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายภูซัน หมู่ที่ 7 บ้านนาวี วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายหลังโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ -สะพานลอดเหลี่ยมห้วยสายปุ่ง วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
โครงการปรับปรุงแอสฟัลท์คอนกรีดสายบ้านนายสาทร แคล่วคล่อง-บ้านนางเพ็นณี แคล่วคล่อง วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายนาเหล่า หมู่ที่ 14 บ้านดอนเจ้าปู่ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายห้วยจารย์พิมพ์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองแสง วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายนาขี้มด หมู่ที่ 4 บ้านกุดบอด วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด