ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
������������������.������������������������������������������������������ ���������.������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2562
(1 ราย)
1 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2563
(7 ราย)
7 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2564
(5 ราย)
4 (80%) 1 (20%) 0 (0%)