ข่าวประชาสัมพันธ์
ดร.เบญจวรรณ เปรมประยูร นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรีและคณะผู้บริหาร จัดงานแถลงข่าวการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปี 2561
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
วันนี้ (13 กรกฎาคม 2561) ดร.เบญจวรรณ เปรมประยูร นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ระดับภาคกลาง) ครั้งที่ 14 "เมืองกาญจน์วิชาการ 61" ณ ศาลา 60 พรรษา พร้อมด้วย ดร.ธีรชัย ชุติมันต์ , นายสมหวัง ปุณยถิรวาณิชย์ , นายยุทธนา อนันตเดโชชัย รองนายกเทศมนตรีฯ และ นายมนสวรรค์ สืบศรี หัวหน้าฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษา นางสาวกรรณิกา เทศารินทร์ นักวิชาการศึกษา จาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การแข่งขันให้ทุกอปท.ที่เข้าร่วมการแข่งขันเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เชื่อมโยง ...
วันนี้ (13 กรกฎาคม 2561) จนท เทศกิจ ทหารตำรวจกวดขันผู้ทีตั้งป้ายบนทางเท้าและจอดรถบนทางเท้า บริเวณถนนอู่ทอง เวลา 10.00 น
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
เชื่อมโยง ...
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัย บริเวณถนนหลักเมือง
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
วันนี้ (11 กรกฎาคม 2561) ดร.เบญจวรรณ เปรมประยูร นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
วันนี้ (11 กรกฎาคม 2561) ดร.เบญจวรรณ เปรมประยูร นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รวมถึงแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ศาลา 60 พรรษา เทศบาลเมืองกาญจนบุรี เวลา 08.00 น. เชื่อมโยง ...
ดร.เบญจรรณ เปรมประยูร นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกจากยุงลายในโรงเรียน
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ดร.เบญจรรณ เปรมประยูร นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกจากยุงลายในโรงเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการโดย นายประสิทธิ์ หินอ่อน ปลัดเทศบาลฯ การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน 2. เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย และกำจัดลูกน้ำยุงลายในโรงเรียน 3. เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างถูกวิธี และเหมาะสม 4. เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนทำกิจกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 5. เพื่อกระตุ่นและปลูกจิตสำนึกให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ อาคารรวิเทวนันท์ วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด