กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อย หรือกระทําการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ ตะไล หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ (22/06/2565)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 (30/05/2565)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 (30/05/2565)
ระเบียบปฏิบัติอื่น (30/05/2565)