เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (07/09/2565)
ข้อมูลรับ-รายจ่าย ประจำปี 2561 (14/06/2562)
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561 ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (14/06/2562)
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ของ สตง. (14/06/2562)
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ ของอปท. (LPA) ปี พ.ศ.2561 (14/06/2562)