ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองกาญจนบุรี วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ... เชื่อมโยง
รายงานควารมพึงพอใจในการบริการของงานบัตรประจำตัวประชาชน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2561 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สถิติแสดงจำนวนผู้ขอทำบัตรในและนอกเขตสำนักทะเบียน วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
วันนี้ (วันที่ 28 มิถุนายน 2561) นายสมหวัง ปุณยถิรวาณิชย์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมปลูกฝังคุณธรรม โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ณ วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ดร.เบญจวรรณ เปรมประยูร นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี มีคำสั่งให้พนักงานกองสาธารณสุขและงานป้องกันฯ(งานดับเพลิง) ลงพื้นที่ ซอยกระต่ายทอง เพื่อทำความสะอาดลองท่อระบายน้ำเสียที่อุดตัน ตามคำร้องเรียนขอความอนุเคราะห์ของประชาชน เมื่อ เวลา 13.00 น. วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ดร.เบญจวรรณ เปรมประยูร นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการสถานศึกษาสีขาว และร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการห้องเรียนห้องเรียนสีขาว วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โครงการห้องเรียนห้องเรียนสีขาวเกิดขึ้นจากการตระหนักและเห็นความสำคัญในการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกัน มีึความรู้เรื่องการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 144 คน ณ ห้องประชุมเจ้าคุณสนั่น โรงเรียนเทพมงคลรังษี เวลา 09.00 น. ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
วันนี้(14 มิถุนายน 2561) ดร.ธีรชัย ชุติมันต์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดโครงการ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) เวลา 09.00 น. วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 หลักการและเหตุผล เราทุกคนเกิดมาย่อมมีครูบาอาจารยเ์ป็นผู้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้เพื่อให้เกิดสติปัญญาและความรู้แจ้ง เมื่อมีครูแล้วเราก็ต้องแสดงความเคารพนบนอบต่อครูระลึกถึงบุญคุณของครูและต้องไหว้ครู เพื่อแสดงตนว่า ขอเป็นศิษย์ของท่าน “การไหว้ครู” ถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยที่สืบทอดกันมายาวนานหลายชั่วอายุคน ซ่ึงการไหว้ครูมีอยู่หลายลกัษณะได้แก่การไหว้ครูเพื่อแสดงความเคารพ การไหว้ครูในวันไหว้ครู การไหว้ครูก่อนแสดงศิลปะป้องกันตัว และก่อนแสดงศิลปะดนตรี วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ และระลึกถึงบุญคุณของครู-อาจารย์ 2. เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมประเพณีอันดีงามของไทย 3. เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนั ดีระหวา่งครู-อาจารย์กับลูกศิษยเ์พื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด