ประกาศประกวดราคา สอบราคา
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 001/2562 การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแม่หยวก - เกาะยะ หมู่ที่ 4 ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด