ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะและสัญญาโครงการก่อสร้างฝาย มข 2527 ห้วยพริกขิง ตอนบน หมู่ 7 วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะและสัญญาโครงการก่อสร้างฝาย มข 2527 ห้วยพริกขิง ตอนบน หมู่ 7 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะและสัญญาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลียม หมู่ 3 บ้านนาเมือง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะและสัญญาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลียม หมู่ 3 บ้านนาเมือง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะและสัญญาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยพริกขิง ระยะที่ 4-5 หมู่ 6 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะและสัญญาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยพริกขิง ระยะที่ 4-5 หมู่ 6 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะและสัญญาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาร้องโป่ง-นาแซง ระยะที่ 2 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะและสัญญาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาร้องโป่ง-นาแซง ระยะที่ 2 ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนายแทน จันธิกา - นาจาน (ระยะที่ 4) หมู่ 5 ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนายแทน จันธิกา - นาจาน (ระยะที่ 4) หมู่ 5 ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนายดำเนิน - ศรีสวัสดิ์ - น้้ำฮวย (ระยะที่ 3) หมู่ 4 ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนายดำเนิน - ศรีสวัสดิ์ - น้้ำฮวย (ระยะที่ 3) หมู่ 4 ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดนาลานข้าว - น้ำฮวย (สายนาป้าผั่น) ระยะที่ 4 หมู่ 2 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กนาป่าแฝก – นาแม่นแอ๊ หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝาย (แบบ มข 2527) บริเวณห้วยพริกขิง หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝาย (แบบ มข 2527) บริเวณน้ำฮวย(ตอนบน) หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดนาลานข้าว – น้ำฮวย (สายนาป้าผัน) ระยะที่ 2 หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดนาลานข้าว – น้ำฮวย (สายนาป้าผัน) ระยะที่ 2 หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโนนกลาง-นาปอ (ระยะที่ 1) หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโนนกลาง-นาปอ (ระยะที่ 1) หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายตามแบบ มข 2527 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายตามแบบ มข 2527 ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดนาลานข้าว – น้ำฮวย (สายนาป้าผัน) ระยะที่ 4 หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดนาลานข้าว – น้ำฮวย (สายนาป้าผัน) ระยะที่ 4 หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดนาลานข้าว – น้ำฮวย (สายนาป้าผัน) ระยะ 4 หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดนาลานข้าว – น้ำฮวย (สายนาป้าผัน) ระยะ 4 หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดนาลานข้าว – น้ำฮวย (สายนาป้าผัน) ระยะ 2 หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดนาลานข้าว – น้ำฮวย (สายนาป้าผัน) ระยะ 2 หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนกลาง – นาปอ (ระยะที่ 1) หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนกลาง – นาปอ (ระยะที่ 1) หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายแบบ มข 2527 บริเวณน้ำฮวย (ตอนบน) หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายแบบ มข 2527 บริเวณน้ำฮวย (ตอนบน) หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโนนกลาง-นาปอ (ระยะที่ 1) หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโนนกลาง-นาปอ (ระยะที่ 1) หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดนาลานข้าว – น้ำฮวย (สายนาป้าผัน) ระยะที่ 4 หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดนาลานข้าว – น้ำฮวย (สายนาป้าผัน) ระยะที่ 4 หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดนาลานข้าว – น้ำฮวย (สายนาป้าผัน) ระยะที่ 2 หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดนาลานข้าว – น้ำฮวย (สายนาป้าผัน) ระยะที่ 2 หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม และประกาศรายซื่อผู้ชนะ ถนน คสล.สายกลางนาโป่งเกลือ-ฝายน้ำฮวย ระยะที่ 2 จุดที่ 1 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม และประกาศรายซื่อผู้ชนะ ถนน คสล.สายกลางนาโป่งเกลือ-ฝายน้ำฮวย ระยะที่ 2 จุดที่ 1 ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม และประกาศรายซื่อผู้ชนะ ถนน คสล.สายกลางนาโป่งเกลือ-ฝายน้ำฮวย ระยะที่ 2 จุดที่ 2 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม และประกาศรายซื่อผู้ชนะ ถนน คสล.สายกลางนาโป่งเกลือ-ฝายน้ำฮวย ระยะที่ 2 จุดที่ 2 ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม และประกาศรายซื่อผู้ชนะ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้าง และประกาศรายซื่อผู้ชนะ ถนน คสล.สายข้างรร..-นาาเหนือ ระยะ 2-3 หมู่ 7 นาฟองแดง ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม และประกาศรายซื่อผู้ชนะ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้าง และประกาศรายซื่อผู้ชนะ ถนน คสล.สายนาหล่ม - นาใน ระยะ 2-3 หมู่ 4 บ้านโนนนาซอน ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์สาธิตการตลาดระดับตำบล วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์สาธิตการตลาดระดับตำบล ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่องประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์สาธิตระดับตำบล วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่องประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์สาธิตระดับตำบล ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านางสมหวัง ตาแสนแก้ว หมู่ 6 บ้านนากะบาก วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านางสมหวัง ตาแสนแก้ว หมู่ 6 บ้านนากะบาก ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่องประกวดราคาโครงการก่อสร้าง โดยวิธี อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่องประกวดราคาโครงการก่อสร้าง โดยวิธี อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางสมหวังตาแสนแก้ว หมู่ 6 บ้านนากะบาก ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะและสัญญาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครชุม  ประกาศรายชื่อผู้ชนะและสัญญาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครชุม ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด