ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษายานพหนะรถยนต์ หมายเลขทะเบียน โล่ 1341 และหมายเลขทะเบียน โล่ 10258 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคาร 3 และอาคาร 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อประปา ห้องน้ำชาย อาคาร 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะประชุมพับเก็บได้) ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สลก.ตร (จำนวน 3 หมายเลข) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่ ต.ค.64 ถึง ก.ย.65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด อาคาร 3 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ราย นางสาว พรทิพย์ คุณสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่ ต.ค.64 ถึง ก.ย.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สลก.ตร. (จำนวน 5 เครื่อง) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่ ต.ค.64 ถึง ก.ย.65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่ ต.ค.64 ถึง ก.ย.65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง อาคาร 3 ตร. (ตั้งแต่ ต.ค.64 ถึง ก.ย.65) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง อาคาร 4 ตร. (ตั้งแต่ ต.ค.64 ถึง ก.ย.65) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร อาคาร 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่ ต.ค.64 ถึง ก.ย.65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ตำแหน่งผู้บังคับการ (ลก.ตร)) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่ ต.ค.64 ถึง ก.ย.65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ตำแหน่งผู้บังคับการ (ลก.ตร)) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่ ต.ค.64 ถึง ก.ย.65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด อาคาร 4 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ราย นางสาว นันทนา จันทร์ทร ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่ ต.ค.64 ถึง ก.ย.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุแบบพิมพ์ ให้กับ สลก.ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาปั๊มน้ำที่ใช้ใน อาคาร 3 ตร. ให้กับ สลก.ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด อาคาร 3 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง อาคาร 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ สลก.ตร. (จำนวน 2 หมายเลข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (ตำแหน่งผู้บังคับการ (ลก.ตร.)) จำนวน 1 หมายเลข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (ตำแหน่งผู้บังคับการ (ลก.ตร.)) จำนวน 1 หมายเลข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์โดยสารสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (จำนวน 5 เครื่อง) เพื่อใช้ในราชการ สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะรายการจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด อาคาร 4 ชั้น 2 (ราย น.ส.นันทนา จันทร์ทร) (ต.ค.63-ก.ย.64) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง อาคาร 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด