กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
กฎ มติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริการสาธารณะ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่่ 3) พ.ศ. 2543 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ระเบียบเทศบาลเมืองกาญจนบุรีว่าด้วยวิธีปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2547 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 7 และมาตรา 9 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด