กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อย หรือกระทําการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ ตะไล หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ระเบียบปฏิบัติอื่น วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด