กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนยุทยศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน (พ.ศ.2557-2561 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทรณ์การพิจารณาอุทรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2538 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ.2558 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด