อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา ระดับ ตร. วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
มอบหมายหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา ระดับ ตร. สายงานบริหาร (บร) วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร ตร. วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในงานบริหาร (บร) วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ผู้บังคับบัญชา ระดับ ตร. วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด