อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2546 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
มาตราฐานการบริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
อำนาจหน้าที่ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด