อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองกาญจนบุรีและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำส่วนงาน วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 รายชื่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองกาญจนบุรีและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำส่วนงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาล วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกอง/ฝ่ายต่างๆ ... อ่านต่อ
อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)  
... อ่านทั้งหมด