เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ... เชื่อมโยง
ข้อมูลรับ-รายจ่าย ประจำปี 2561 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ ของอปท. (LPA) ปี พ.ศ.2561 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561 ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561 ... เชื่อมโยง
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ของ สตง. วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด