สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด