มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
รายงานการประชุม สภา วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
มติ การประชุมสภา วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด