มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราช พ.ศ.2540 ผ่านเว็บไซต์ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กรอบแนวทางในการจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในภาพรวม วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจานุเบกษา วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประมวลมติคณะรัฐมนตรี ที่สนับสนุนการบังคับใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด