สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงมหมาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด