คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
คู่มือประชาชน วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เลขที่ 19/1 ถนนหลักเมือง ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เลขที่ 19/1 ถนนหลักเมือง ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 โทร.0-3451-1502 ... เชื่อมโยง
คู่มือการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองกาญจนบุรี วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
อำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด