คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
คู่มือวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโชน์ทับซ้อน ประจำปี 2564 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโชน์ทับซ้อน ประจำปี 2563 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
คู่มือวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ ประจำปี 2563 วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
คู่มือการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2562 วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน ประจำปี 2560 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าสารองค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน ประจำปี 2560 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
คู่มือการการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (เล่ม 2) วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (เล่ม 1) วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด