แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580 (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา) วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เอกสารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ฉบับเต็ม) วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด