แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 - 2564) วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประจำปี 2562 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ.2561-2564 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
โครงการพัฒนาสำหรับประสานแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน (พ.ศ.2558-2560) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน (พ.ศ.2557-2561) วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   ... อ่านต่อ
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประจำปีงบประมาณ 2561   ... อ่านต่อ
แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จังหวัดสิงห์บุรี   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด