นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปี 2563 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ อบต.พักทัน เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติชอบ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ อบต.พักทัน เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ อบต.พักทัน เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน เรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบการใช้ดุจพินิจ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน เรื่อง การประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
มาตรการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนร่วม วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปี 2562 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Entarprise Risk Managemet Policy) วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน เรื่อง การประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่นยืน วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน (พ.ศ.2557-2561) วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
นโยบายการบริหาร ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปี 2561 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด