ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
ผลการพิจารณาฯ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เทศบาลเมืองกาญจนบุรั ... เชื่อมโยง
ประกาศผลการเสนอราคา วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
? ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 82-1640 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ บริเวณสวนสมเด็จพระญาณสังวร วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
? ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมตาข่าวกับกับนักเรียนตกอาคารเรียนที่ 1 ฯ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
? ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
? ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่และจดทะเบียนโดเมนเนม (ระยะเวลา1ปี) วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราราจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้่ำถนนแสงชูโตฯ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
?ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค - 148 ของงานไฟฟ้าถนน สำนักการช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของกองสาธารณสุขฯ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนมิถุนายน 2561 กองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนแม่น้ำแคว ซอยตรงข้ามโลตัสเอ็กเพรส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผลผู้ขนะเสนอราคา  เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด