พิมพ์  

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ2560 - 2579) 
2ร่างยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี ระยะที่ 1 (2560-2564) 
3ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580 (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา) 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 
2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ฉบับเต็ม) 
3 ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
4พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
5เอกสารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
6ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580 (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา) 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร ตร. 
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมุลข่าวสาร สลก.ตร. 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกวดราคา1พย59 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี การแต่งตั้งกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสาร 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
2 ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
3 ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4 ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
5 ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์โดยสารสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
6 ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (ตำแหน่งผู้บังคับการ (ลก.ตร.)) จำนวน 1 หมายเลข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
7 ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (ตำแหน่งผู้บังคับการ (ลก.ตร.)) จำนวน 1 หมายเลข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
8 ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง อาคาร 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
9 ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง อาคาร 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
10 ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (จำนวน 5 เครื่อง) เพื่อใช้ในราชการ สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
11 ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะรายการจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด อาคาร 4 ชั้น 2 (ราย น.ส.นันทนา จันทร์ทร) (ต.ค.63-ก.ย.64) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12 ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาปั๊มน้ำที่ใช้ใน อาคาร 3 ตร. ให้กับ สลก.ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
13 ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด อาคาร 3 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
14 ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ สลก.ตร. (จำนวน 2 หมายเลข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
15 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุแบบพิมพ์ ให้กับ สลก.ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
16 ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด อาคาร 3 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ราย นางสาว พรทิพย์ คุณสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่ ต.ค.64 ถึง ก.ย.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
17 ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด อาคาร 4 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ราย นางสาว นันทนา จันทร์ทร ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่ ต.ค.64 ถึง ก.ย.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
18 ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร อาคาร 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่ ต.ค.64 ถึง ก.ย.65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
19 ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สลก.ตร. (จำนวน 5 เครื่อง) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่ ต.ค.64 ถึง ก.ย.65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
20 ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่ ต.ค.64 ถึง ก.ย.65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
21 ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ตำแหน่งผู้บังคับการ (ลก.ตร)) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่ ต.ค.64 ถึง ก.ย.65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
22 ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ตำแหน่งผู้บังคับการ (ลก.ตร)) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่ ต.ค.64 ถึง ก.ย.65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
23 ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สลก.ตร (จำนวน 3 หมายเลข) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่ ต.ค.64 ถึง ก.ย.65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
24 ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง อาคาร 3 ตร. (ตั้งแต่ ต.ค.64 ถึง ก.ย.65) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
25 ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง อาคาร 4 ตร. (ตั้งแต่ ต.ค.64 ถึง ก.ย.65) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
26 ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษายานพหนะรถยนต์ หมายเลขทะเบียน โล่ 1341 และหมายเลขทะเบียน โล่ 10258 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
27 ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
28 ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
29 ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะประชุมพับเก็บได้) ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
30 ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
31 ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อประปา ห้องน้ำชาย อาคาร 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
32 ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคาร 3 และอาคาร 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 รายงาน ตามแบบ สขร.1 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ ตามมาตรา 9 (8) 
2 ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เจตจำนงในการป้องกันการทุจริตของ สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ 
3 ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เจตจำนงในการป้องกันการทุจริตของ สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ 
4 ประกาศสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของ สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ 
5พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
6ประกาศสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง เจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานสำนักงานเทคโนโลยีและการสื่อสาร