พิมพ์  

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1การกำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ 
2ดัชนีรวม 
3 โครงสร้างหน่วยงาน สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ 
4ผังผู้บังคับบัญชา สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ 
5ผู้บังคับบัญชาระดับ รอง ผบ.ตร. 
6หน่วยงานในสังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
7ทำเนียบผู้บังคับบัญชา ระดับ ตร. 

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ 
2ผู้บังคับบัญชา ระดับ ตร. 
3การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในงานบริหาร (บร) 
4คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร ตร. 
5ทำเนียบผู้บังคับบัญชา ระดับ ตร. 
6มอบหมายหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา ระดับ ตร. สายงานบริหาร (บร) 

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
2 ประวัติความเป็นมา 
3 ผู้บริหาร 
4 สถานที่ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ 

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
2ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ลง 9 กันยายน 2561 
3ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล