ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
PEA ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2558
(5 ราย)
1 (20%) 4 (80%) 0 (0%)
พ.ศ. 2559
(6 ราย)
2 (33%) 4 (67%) 0 (0%)
พ.ศ. 2560
(4 ราย)
3 (75%) 1 (25%) 0 (0%)
พ.ศ. 2561
(5 ราย)
4 (80%) 1 (20%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(4 ราย)
3 (75%) 1 (25%) 0 (0%)
พ.ศ. 2563
(3 ราย)
0 (0%) 0 (0%) 3 (100%)