ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2558
(3 ราย)
1 (33%) 1 (33%) 1 (33%)
พ.ศ. 2559
(10 ราย)
7 (70%) 3 (30%) 0 (0%)
พ.ศ. 2560
(9 ราย)
8 (89%) 1 (11%) 0 (0%)
พ.ศ. 2561
(19 ราย)
11 (58%) 6 (32%) 2 (11%)
พ.ศ. 2562
(4 ราย)
3 (75%) 1 (25%) 0 (0%)
พ.ศ. 2563
(15 ราย)
12 (80%) 3 (20%) 0 (0%)