ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
PEA ������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2558
(1 ราย)
0 (0%) 1 (100%) 0 (0%)
พ.ศ. 2559
(12 ราย)
8 (67%) 4 (33%) 0 (0%)
พ.ศ. 2560
(128 ราย)
102 (80%) 26 (20%) 0 (0%)
พ.ศ. 2561
(1 ราย)
1 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(20 ราย)
20 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2563
(94 ราย)
71 (76%) 15 (16%) 8 (9%)
พ.ศ. 2564
(207 ราย)
131 (63%) 76 (37%) 0 (0%)
พ.ศ. 2565
(516 ราย)
493 (96%) 18 (3%) 5 (1%)