ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2558
(13 ราย)
9 (69%) 3 (23%) 1 (8%)