ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2558
(5 ราย)
2 (40%) 2 (40%) 1 (20%)
พ.ศ. 2559
(0 ราย)
0 (%) 0 (%) 0 (%)
พ.ศ. 2560
(6 ราย)
4 (67%) 1 (17%) 1 (17%)
พ.ศ. 2561
(5 ราย)
4 (80%) 1 (20%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(3 ราย)
3 (100%) 0 (0%) 0 (0%)