ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
PEA ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
(7 ราย)
2 (29%) 5 (71%) 0 (0%)
พ.ศ. 2560
(0 ราย)
0 (%) 0 (%) 0 (%)
พ.ศ. 2563
(11 ราย)
0 (0%) 0 (0%) 11 (100%)