ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า( covid-19)
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563
วันที่13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นำโดยนางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล ผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่ายสุขภาพตำบล อสม. ข้าราชการ พนักงานจ้าง และ ราษฎรในพื้นที่ตำบลกวางโจน จำนวน 140 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า( covid-19) ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสแนวทาง การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ตลอดถึงการสอนการทำหน้ากากอนามัย สำหรับป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(covid-19) และได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายชุมชนเป็นอย่างดี การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เชื่อมโยง ...
อบต.กวางโจนร่วมกับปกครองอำเภอภูเขียว ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ บ้านสวนอ้อย หมู่ที่ 9
วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563
วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. อบต.กวางโจน โดยการนำของท่านนายกพูมใจ ประทุมคำ พร้อมด้วยนางสาวกรรณิการ์ ดิเรกโภค รองปลัด นายนิกร มาละ ผอ.กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับปกครองอำเภอภูเขียว ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ บ้านสวนอ้อย หมู่ที่ 9 ตามโครงการบ้านพอเพียง ดูแลทุกข์สุขของพี่น้องในพื้นที่ เชื่อมโยง ...
อบต.กวางโจน จัดทีมวิทยากรออกให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเด็กจมน้ำ ณ องค์การ?บริหารส่ว?น?ตำบล?บ้านเพชร? อำเภอบำเหน็จณรงค์? จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 27-28? กุมภาพันธ์? 2563? ที่ผ่านมา ศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำ อบต.กวางโจน กวางโจนเพนกวิน ส่งเสริมความปลอดภัย เด็กไทยไม่จมน้ำ โดยการนำของ? นางพูมใจ? ประทุมคำ? นายกองค์การ?บริหาร?ส่วนตำบลกวางโจน? และ?นายสุบิน? แก้วมงคล? กำนันตำบลกวางโจน? ได้จัดทีมวิทยากรออกให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเด็กจมน้ำ ณ องค์การ?บริหารส่ว?น?ตำบล?บ้านเพชร? อำเภอบำเหน็จณรงค์? จังหวัดชัยภูมิ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร? จังหวัดชัยภูมิ? ได้จัดโครงการวัคซีน?ป้องกันเด็กจมน้ำ? เสริมทักษะการเอาชีวิตรอด? ประจำปีงบประมาณ? 2563? ให้แก่เด็กนักเรียนในสถานศึกษาพื้นที่ตำบลบ้านเพชร ในระดับชั้นประถมศึกษา? ซึ่งทำการฝึกอบรมในเรื่องของ? ความปลอดภัยทางน้ำ? ภัยอันตราย?จากน้ำทะเล ทักษะการตะโกน โยน ยื่น การช่วยฟื้นคืนชีพ? พื้นฐาน? (CPR) การลอยตัวเปล่าเพื่อเอาชีวิตรอด การเคลื่อนที่ในน้ำ?ลักษณะ?ต่างๆ? การเก็บอากาศ? ซึ่งในการฝึกอบรมในครั้งนี้มีครูวิทยากรสมบทจาก เครือข่ายทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัย ฮุก 31 จุดอำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมฝึกอบรมให้ความรู้ด้วย เชื่อมโยง ...
อบต.กวางโจน ร่วมกับปกครอง อ.ภูเขียว ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 15
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นำโดยนางพูมใจ ประทุมคำ พร้อมด้วยนางสาวกรรณิการ์ ดิเรกโภค รองปลัด อบต.กวางโจน นางน้อมนริศรา หมู่โสภณ ผอ.กองคลัง และนายนิกร มาละ ผอ.กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับปกครองอำเภอภูเขียว ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 15 ตำบลกวางโจน ตามโครงการบ้านพอเพียงดูแลทุกข์สุขของพี่น้องในพื้นที่ เชื่อมโยง ...
อบต.กวางโจนจัดทีมวิทยากรออกให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเด็กจมน้ำ ณ สวนน้ำ ช สันติสุข อ.บ้านเขว้า โดย อบต.รังงาม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำ อบต.กวางโจน กวางโจนเพนกวิน ส่งเสริมความปลอดภัย เด็กไทยไม่จมน้ำ โดยการนำของ นางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน และนายสุบิน แก้วมงคล กำนันตำบลกวางโจน ได้จัดทีมวิทยากรออกให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเด็กจมน้ำ ณ สวนน้ำ ช. สันติสุข อำเภอเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอ?เนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดโครงการป้องกันภัยทางน้ำ"ว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ ชีวิติปลอดภัย" ให้แก่เด็กนักเรียนในสถานศึกษาพื้นที่ตำบลรังงาม ในระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งทำการฝึกอบรมในเรื่องของ ความปลอดภัยทางน้ำ ทักษะการตะโกน โยน ยื่น การช่วยฟื้นคืนชีพ พื้นฐาน (CPR) การลอยตัวเปล่าเพื่อเอาชีวิตรอด การเคลื่อนที่ในน้ำลักษณะต่างๆ การเก็บอากาศ ซึ่งในการฝึกอบรมในครั้งนี้มีครูวิทยากรสมบทจาก เครือข่ายทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัย ฮุก 31 จุดอำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมฝึกอบรมให้ความรู้ด้วย เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด