ข่าวประชาสัมพันธ์
กฟจ.อยุธยา เข้าประชุม วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นางปัทมา ศรีแสงอ่อน รองประธานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟก.1 เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นางปัทมา ศรีแสงอ่อน รองประธานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟก.1 เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคาร 2 ชั้น 4 โดยได้รับเกียรติจาก นางภัคพิชา จันทรศิริ ผู้อานวยการส่วนนโยบายและวิเคราะห์ สานักงาน คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราช บรรยายเรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร มีผู้เข้าร่วมประชุมจากการไฟฟ้า ในสังกัด จานวน 66 แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 115 คน อ่านต่อ ...
คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมรับรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น จาก นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 15 กันยายน 2560
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นางนฤมล ไตรทาน ประธานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟก.1 พาคณะทางานศูนย์ พ.ร.บ.กฟก.1และ กฟจ.ปทุมธานี,อยุธยา,อ่างทอง และสระบุรี ศึกษาดูงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
กฟต.1 จัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ โดยมีนายฉอ้อน นาคเฮง อก.อก.ต.1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม คณะทำงาน กฟก.1 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกภาคปฏิบัติตลอดหลักสูตร ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
ศูนย์ พ.ร.บ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับการตรวจ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานหน่วยงานต้นแบบ โดยมีผู้ตรวจราชการ พิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด