ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/238 ลว.14 ม.ค.63 เรื่องมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2562
วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
ข้อ 2 (3) สถิติการให้บริการประชาชน เดือนพฤษภาคม 2562
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562
... อ่านทั้งหมด