ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ด้วยจังหวัดหนองคาย ได้รับแจ้งจาก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ว่าได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประกอบด้วย สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน และสรุปข้อหารือของอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฏหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ อ่านต่อ ...
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ นายปราโมทย์ ปรีพู หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย ได้เยี่ยมชม ติดตาม และให้คำแนะนำแก่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนอ
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ นายปราโมทย์ ปรีพู หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย ได้เยี่ยมชม ติดตาม และให้คำแนะนำแก่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ที่เข้าร่วมเป็นหน่วยงานต้นแบบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีนายบัน ยีรัมย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ให้การต้อนรับและนำเข้าพบกับนายสมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จากนั้น ได้เข้าตรวจประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย โดยมีนายสัมพันธ์ บัณฑิตเสน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย รับการตรวจประเมิน อ่านต่อ ...
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.00 น. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย นำโดย นางกนกวรรณ เหรียญทอง หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการเกษตร และคณะ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.00 น. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย นำโดย นางกนกวรรณ เหรียญทอง หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการเกษตร และคณะ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย โดยมีนางรติวัน พิสัยพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และคณะ ให้การต้อนรับ และนำชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ซึ่งมีลักษณะเป็นห้อง อยู่ด้านหน้าชั้น 1 สามารถหาได้ง่าย มีป้ายศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ แสดงอย่างชัดเจน มีคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว มีการจัดวางแฟ้มเอกสารอย่างเป็นระเบียบ และสืบค้นได้อย่างสะดวก ทั้งนี้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย จะได้นำความรู้และรูปแบบไปพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ต่อไป อ่านต่อ ...
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานทั้งทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด