ข่าวประชาสัมพันธ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ส่งพนักงานเข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540”
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต เข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2563-2564
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต เข้าร่วมพิธีประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 "ชาว PEA ไม่ทนต่อการทุจริต"
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต เข้าร่วมพิธีประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต จัดการประชุม อัพเดตข้อมูลศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2564 เพื่อให้การปฏิบัติงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร มีการทำงานแบบโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด