ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 พิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1.พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 2.พิธีวางพวงมาลา 3.พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกฯ
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร โดยนายดุสิต สระแก้ว สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ร่วมกับจังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด การนำผลงานมาเผยแพร่ของหน่วยงาน/สถานประกอบกิจการและกลุ่ม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบกิจการการรับรางวัล และจับสลากรางวัลภายใต้กิจกรรม "ต้นไม้แห่งความดี" โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายนพดล ไพฑูรย์) เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ลานพระบรมรูป รัชกาลที่5 มีนายจ้าง ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประมาณ 2,000 คน
เตือนนายจ้างบังคับลูกจ้างทำโอทีมีความผิด
วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย อ่านต่อ ...
การอบรมโครงการขับเคลื่อนกลุ่มต้นแบบแรงงานนอกระบบสู่ไทยแลนด์ 4.0
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร ร่วมกับกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ จัดการอบรมโครงการขับเคลื่อนกลุ่มต้นแบบแรงงานนอกระบบสู่ไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเป็นกลุ่มต้นแบบแรงงานนอกระบบ ในวันที่ 31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2561 โดย 1. จัดอบรมให้ความรู้ กระบวนการจัดทำกลุ่มแรงงานนอกระบบ จำนวน 35 คน 2. มีการศึกษาดูงานนอกพื้นที่ของกลุ่มแรงงานนอกระบบ ณ จังหวัดมุกดาหาร แรงงานนอกระบบจังหวัดสกลนครได้เรียนรู้กระบวนการจัดทำกลุ่มต้นแบบแรงงานนอกระบบปัจจัยในการจัดทำกลุ่มที่เข้มแข็งและการพัฒนาสู่ความยั่งยืนจนประสบผลสำเร็จ นอกจากนั้นยังได้เป็นการสร้างและการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้องรอยยิ้มให้ประชาชน"ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้องรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ อ่างเก็บน้ำห้วยชะแนนใหญ่ บ้านโพนแพง หมู่ที่ 15 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร มีผู้มาติดต่อขอคำปรึกษาด้านคุ้มครองแรงงาน ประมาณ 15 คน
... อ่านทั้งหมด