ข่าวประชาสัมพันธ์
สสค.หนองคาย ดำเนินโครงการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย ดำเนินโครงการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม บริษัท ไทยซุนฟู้ดส์ จำกัดโดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่,สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคายและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่แรงงานสูงอายุ จำนวน 50 คน อ่านต่อ ...
สสค.หนองคาย ดำเนินกิจกรรมค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางรังสินี บุญทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายนางนันทิตา ปริปุรณะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินกิจกรรมค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดโดยการสุ่มตรวจปัสสาวะลูกจ้างในสถานประกอบกิจการด้วยความสมัครใจ ณ สถานประกอบกิจการประเภทศูนย์การค้า จำนวน 1 แห่ง ซึ่งมีลูกจ้างเข้ารับการตรวจทั้งสิ้น จำนวน 104 คน จากผลตรวจพบว่ามีผู้เสพสารเสพติด จำนวน 3 คน ในการตรวจครั้งนี้มีหน่วยงานร่วมดำเนินกิจกรรม ได้แก่ 1. ศอ.ปส.จ.นค. 2. ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองหนองคาย 3. กอ.รมน.หนองคาย อ่านต่อ ...
สสค.หนองคาย ดำเนินการส่งมอบเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางรังสินี บุญทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายนางสาวสุกัญญา โชติพินิจ นักวิชาการแรงงาน และนางสาวฉัตรกมล กำปั่นทอง นักวิชาการแรงงาน ดำเนินการส่งมอบเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง จำนวน 2 คน เป็นเงินจำนวน 20,600 บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกจ้างแล้ว อ่านต่อ ...
สสค.หนองคาย จัดอบรมโครงการสร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย จัดอบรมโครงการสร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อลดการประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1 จำนวน 50 คน ณ ห้องไกล่เกลี่ย 2 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 2 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมีนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม อ่านต่อ ...
สสค.หนองคาย ร่วมตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางรังสินี บุญทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายนางสาวสุกัญญา โชติพินิจ นักวิชาการแรงงาน และนางสาวฉัตรกมล กำปั่นทอง นักวิชาการแรงงาน ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ตรวจความปลอดภัยในการทำงาน ในสถานประกอบกิจการ จำนวน 4 แห่ง ลูกจ้างรวม 32 คน พบว่าปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งนี้ ไม่พบว่ามีการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด