ข่าวประชาสัมพันธ์
สสค.หนองคาย ช่วยเหลือลูกจ้างในงานก่อสร้าง
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและรับคำร้อง (คร.7) ให้แก่ลูกจ้างใน กิจการประเภทก่อสร้าง จำนวน 3 คน เนื่องจากนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้าง รวมเป็นเงินตามคำร้องทั้งสิ้น จำนวน 27,000 บาท โดยพนักงานตรวจแรงงานจะเร่งดำเนินการเรียกร้องสิทธิให้แก่ลูกจ้างตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยเคร่งครัด
สสค.หนองคาย ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับคำร้องของลูกจ้าง ณ ภูมิลำเนา
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นางวาสนา ฤทธาภัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายนายณรรฐพล สมอุดม นิติกรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับคำร้องของลูกจ้าง ประเภทกิจการก่อสร้าง จำนวน 12 คน ณ ภูมิลำเนา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการโดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานฯ พร้อมชี้แจงสิทธิตามกฎหมายที่ลูกจ้างควรรู้ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และส่งเสริมความรู้ให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (โควิด-19) โดยเคร่งครัด
สสค.หนองคาย ช่วยเหลือลูกจ้างในงานก่อสร้าง
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 18 ตุลาคม 2564 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและรับคำร้อง (คร.7) ให้แก่ลูกจ้างใน กิจการประเภทก่อสร้าง จำนวน 5 คน เนื่องจากนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้าง รวมเป็นเงินตามคำร้องทั้งสิ้น จำนวน 27,600 บาท โดยพนักงานตรวจแรงงานจะเร่งดำเนินการเรียกร้องสิทธิให้แก่ลูกจ้างตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยเคร่งครัด
สสค.หนองคาย ให้ความรู้ การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ ของส่วนราชการ
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 16 ตุลาคม 2564 นางวาสนา ฤทธาภัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายนางมยุรา สุขนอก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยฯ ของส่วนราชการ ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2564 ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเคร่งครัด
สสค.หนองคาย ลงพื้นที่เยี่ยม สปก. ส่งเสริมการบริหารจัดการแรงงานที่ดี เชิงรุกในสภาวะการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 12 และ 14 ตุลาคม 2564 นางวาสนา ฤทธาภัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายนางมยุรา สุขนอก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยม สปก. เพื่อส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการด้านแรงานที่ดีเชิงรุก มีการดำเนินด้านความปลอดภัยในการทำงาน จัดสวัสดิการที่เหมาะสม อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง รวมทั้งรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน สปก. รวม จำนวน 13 แห่ง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเคร่งครัด
... อ่านทั้งหมด