ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจ "สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560"
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจ "สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560" สำมะโนอุตสาหกรรม หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจำนวนและ ลักษณะที่สำคัญ ๆ เกี่ยวกับการประกอบการผลิต จากสถานประกอบการที่ดำเนินกิจกรรมการผลิตในสถานที่ตั้งที่แน่นอนทุกหน่วยภายในท้องที่ที่กำหนดทั่วประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำสำมะโนอุตสาหกรรมทุก 10 ปี ตามข้อเสนอแนะขององค์การสหประชาชาติ เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกทำให้โครงสร้างการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วทำให้หน่วยงานหลักด้านเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาค จึงขอให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำสำมะโนอุตสาหกรรมจากทุก 10 ปี เป็นจัดทำทุก 5 ปี ประกอบกับประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่ได้มีการจัดทำสำมะโนด้านเศรษฐกิจทุก 5 ปี ในปี 2555 สำนักงานสถิติแห่งชาติได้วางแผนปรับการจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรม เป็นประจำทุก 5 ปี โดยบูรณาการดำเนินการไปพร้อมกับสำมะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ ภายใต้ชื่อ “สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม” สำมะโนอุตสาหกรรมจัดทำมาแล้ว 4 ครั้ง ในปี 2507 ปี 2540 ปี 2550 และ ปี 2555 สำหรับในปี 2560 จะครบรอบ 5 ปี ในการจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรมซึ่งนับเป็นครั้งที่ 5 ของประเทศไทย อ่านต่อ ...
วันรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
สถิติจังหวัดลำปาง เข้าร่วม วันรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" (25 เม.ย 60) อ่านต่อ ...
เตรียมโครงการดิจิทัลชุมชน E-Commerce
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ลำปาง: เตรียมโครงการดิจิทัลชุมชน E-Commerce เมื่อ 3 พ.ค.60 เวลา 10.00-1200 พ.อ.สมศักดิ์ เตชะสืบ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ป.(ท.) เป็นประธานการประชุมโครงการดิจิทัลชุมชนด้าน E-Commerce (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) โดยมี นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดลำปาง, นายอาชวิน ช่วงสูงเนิน ไปรษณีย์จังหวัดลำปาง มีผู้แทนจากหน่วยงานร่วมประชุมได้แก่ สนง.พาณิชย์จังหวัดลำปาง, กศน.จังหวัดลำปาง, สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง, สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง, กสท.ลำปาง, บมจ.ทีโอที ลำปาง ณ ห้องประชุมไปรษณย์จังหวัดลำปาง อ.เมืองลำปาง สาระการประชุม เป็นการเตรียมการเบื้องต้นและการพิจารณาหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคราชการ เอกชน และท้องถิ่น เข้ามาร่วมงานเพื่อจัดตั้งเป็นคณะกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการดิจิทัลชุมชน ของจังหวัดลำปาง ในขั้นแรก จากนั้นคณะกรรมการฯ จะขับเคลื่อนโครงการให้เกิดประสิทธิผลต่อไป ก่อนหน้านี้ กอ.รมน.ภาค 3 ได้จัดใช้มีการประชุมไปแล้วเมื่อ 25 เม.ย.60 ที่ บก.กอ.รมน.ภาค3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิษณุโลก เป็นการประชุมชี้แจงแนะนำโครงการ ซึ่ง ผอ.รมน.ภาค 3 ในบทบาทการประสานงานเพื่อขับเคลื่อนต่อไปในระดับจังหวัดให้สำเร็จตามนโยบายของรัฐบาล อ่านต่อ ...
"ร่วมพิธี เนื่องด้วยพิธีมหามงคลบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระปรมินทรมหาอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันที่ 23 พ.ค 2560 นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดลำปาง เข้า "ร่วมพิธี เนื่องด้วยพิธีมหามงคลบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระปรมินทรมหาอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง อ่านต่อ ...
นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดลำปาง และข้าราชการ พนักงาน ร่วมประชุมประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด