โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
โครงสร้างองค์กรการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (04/11/2563)
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ (31/05/2562)