ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
กฟจ.อยุธยา เข้าประชุม วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นางปัทมา ศรีแสงอ่อน รองประธานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟก.1 เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคาร 2 ชั้น 4 (05/03/2562)
คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมรับรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น จาก นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 15 กันยายน 2560 (21/09/2560)
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นางนฤมล ไตรทาน ประธานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟก.1 พาคณะทางานศูนย์ พ.ร.บ.กฟก.1และ กฟจ.ปทุมธานี,อยุธยา,อ่างทอง และสระบุรี ศึกษาดูงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (26/05/2560)
กฟต.1 จัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ โดยมีนายฉอ้อน นาคเฮง อก.อก.ต.1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม คณะทำงาน กฟก.1 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกภาคปฏิบัติตลอดหลักสูตร ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2560 (27/02/2560)
ศูนย์ พ.ร.บ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับการตรวจ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานหน่วยงานต้นแบบ โดยมีผู้ตรวจราชการ พิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (17/08/2559)
วันที่ 10 พ.ค.2559 คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.ก.1 และ กฟจ.อยุธยา เข้าตรวจประเมิน ให้คำแนะนำและแก้ไขข้อมูล ในการดำเนินงานศูนย์ พ.ร.บ.ทางกายภาพ และอิเล็คทรอนิคส์ ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายกำหนด ที่ กฟส.ท่าเรือ และ กฟส.นครหลวง (11/05/2559)
เมื่อวันที่ 15-16 ก.พ.2559 คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.กฟก.1 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การจัดตั้งศูนย์ทางกายภาพ และการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ให้กับ การไฟฟ้าในสังกัด กฟต.1 จำนวน 13 ศูนย์ ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท จ.ราชบุรี (16/02/2559)
เมื่อวันที่ 18 ม.ค.2559 คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.กฟก.1 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การจัดตั้งศูนย์ทางกายภาพ และการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ให้กับ การไฟฟ้าในสังกัด กฟน.2 จำนวน 12 ศูนย์ ณ ห้องประชุมชั้น 4 กฟน.2 จ.พิษณุโลก (16/02/2559)
การฝึกอบรมหลักสูตร "การเชื่อมโยงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง กฟภ. กับ สขร. เพื่อรองรับการขยายเครือข่าย ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. ในวันที่ 20-22 มกราคม 2559 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น (05/02/2559)
เมื่อวันที่21-22ธ.ค.2558คณะทำงานเฉพาะกิจ(ชุดที่ 1)พาทีมงานศูนย์พ.ร.บ.การไฟฟ้าในสังกัดจำนวน15แห่งเช้าแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานที่ศูนย์พ.ร.บ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1(ภาคใต้)จ.เพชรบุรีเพื่อเตรียมพร้อมการเป็นพี่เลี้ยงศูนย์พ.ร.บ.ในพื้นที่เขต 1(ภาคกลาง) อีก29ศูนย์ (26/01/2559)